Πίνακας υβριδισμου ωδικών πουλιών.

Πίνακας υβριδισμου ωδικών πουλιών.

Σύμφωνα με το βιβλίο mules & hybrids έχουμε το βαθμό δυσκολίας υβριδισμού.

Με 1 είναι εύκολο ,με 6 πολύ δύσκολο και με (-) δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Μεταφράσεις στα ελληνικά:

Βullfinch = πυρρούλα
Greenfinch = φλώρος
Linnet = φανέτα
Siskin = λούγαρο
Chaffinch = σπίνος
Brambling = Xειμωνόσπινος
Crossbill = Σταυρομύτης
Hawfinch = Κοκκοθραύστης
Redpoll = Συμιδοσπιζα

Πριν την κάθετο “/” είναι ο βαθμός δυσκολίας για τον συνδυασμό “Θηλυκό με Αρσενικό” και μετά την “/” το αντίθετο. Δηλαδή.:

(Θηλυκό- Αρσενικό) / Ανάποδος συνδυασμός (Αρσενικό – Θηλυκό).

canary x goldfinch 1 / 3
canary x bullfinch – / 4
canary x greenfinch 2 / 1
canary x redpoll 2 / 3
canary x linnet 1 / 3
canary x twite 1 / 3
canary x siskin 2 / 3
canary x chaffinch – / 1
canary x brambling – / –
canary x crossbill 5 / 3

goldfinch x canary 3 / 1
goldfinch x bullfinch – / 3
goldfinch x greenfinch 3 / 2
goldfinch x redpoll 1 / 1
goldfinch x linnet 1 / 1
goldfinch x twite 5 / 5
goldfinch x siskin 2 / 2
goldfinch x chaffinch – / 5
goldfinch x brambling – / 6
goldfinch x crossbill 6 / 5

bullfinch x canary 4 / –
bullfinch x goldfinch 3 / –
bullfinch x greenfinch 4 / –
bullfinch x redpoll 5 / –
bullfinch x linnet 3 / –
bullfinch x twite – / –
bullfinch x siskin – / –
bullfinch x chaffinch – / –
bullfinch x brambling – / –
bullfinch x crossbill 5 / –

greenfinch χ canary 1 / 2
greenfinch x goldfinch 2 / 3
greenfinch x bullfinch – / 4
greenfinch x redpoll 1 / 3
greenfinch x linnet 1 / 3
greenfinch x twite 2 / 3
greenfinch x siskin 2 / 3
greenfinch x chaffinch – / 4
greenfinch x brambling – / 5
greenfinch x crossbill 4 / 4

redpoll x canary 3 / 2
redpoll x goldfinch 1 / 1
redpoll x bullfinch – / 5
redpoll x greenfinch 3 / 1
redpoll x linnet 1 / 1
redpoll x twite 1 / 1
redpoll x siskin 1 / 2
redpoll x chaffinch – / 5
redpoll x brambling – / –
redpoll x crossbill 5 / 5

linnet x canary 3 / 1
linnet x goldfinch 1 / 1
linnet x bullfinch – / 3
linnet x greenfinch 3 / 1
linnet x redpoll 1 / 1
linnet x twite 1 / 1
linnet x siskin 2 / 2
linnet x chaffinch – / –
linnet x brambling – / –
linnet x crossbill 6 / 5

twite x canary 3 / 1
twite x goldfinch 5 / 5
twite x bullfinch – / –
twite x greenfinch 3 / 2
twite x redpoll 1 / 1
twite x linnet 1 / 1
twite x siskin 1 / –
twite x chaffinch – / –
twite x brambling – / –
twite x crossbill – / –

siskin x canary 3 / 2
siskin x goldfinch 2 / 2
siskin x bullfinch – / –
siskin x greenfinch 3 / 2
siskin x redpoll 2 / 1
siskin x linnet 2 / 2
siskin x twite – / 1
siskin x chaffinch – / –
siskin x brambling – / –
siskin x crossbill – / –

chaffinch x canary 1 — / μόνο με brambling 5
chaffinch x goldfinch 5
chaffinch x bullfinch –
chaffinch x greenfinch 4
chaffinch x redpoll 5
chaffinch x linnet –
chaffinch x twite –
chaffinch x siskin –
chaffinch x brambling 4
chaffinch x crossbill –

brambling μόνο με goldfinch 6 ,με chaffinch 4 — / αντίθετος συνδυασμός : μόνο με chaffinch 4

crossbill μόνο με canary 3 ,με goldfinch 5 με greenfinch 4 ,με redpoll & με linnet 5— / αντίθετος συνδυασμός με canary 5, με goldfinch 6 ,με bullfinch &redpoll 5, με greenfinch 4 ,με linnet 6

*To hawfinch δεν έχει υβριδιστεί με κανένα άλλο είδος.

 

Δείτε επίσης...